Rodzaje kursów

 • Kurs podstawowy

  Szkolenie to musi odbyć każdy, kto chce uzyskać prawo jazdy. Należy je odbyć przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego.

  Osoba po ukończeniu szkolenia podstawowego i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zostaje zaktualizowany jej profil kandydata na kierowcę, co uprawnia ją do zapisania i przystąpienia do egzaminu państwowego.

  Najważniejsza jest aktualizacja profilu. Samo zaświadczenie nie wystarcza do zapisu na egzamin, zostaje tylko na pamiątkę, cała reszta w formie elektronicznej.

 • Kurs uzupełniający

  Na wniosek osoby szkolonej, po zakończeniu szkolenia podstawowego, jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu państwowego lub go nie zdała.

 

Kategorie prawa jazdy dostępne w OSK SURÓWKA

 • Prawo jazdy kategorii A

  Uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Prawo jazdy kategorii A2

  Uprawnia do kierowania:

  1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Prawo jazdy kategorii B

  Uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-kraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM